VEDTÆGTER FOR NATURBØRNEHAVEN I HASLE

 

§ 1

Foreningens navn er: Naturbørnehaven i Hasle
Stiftet d. 13. april 2000 i Hasle, Bornholm

§ 2

Foreningens formål er:

 1.       at oprette og drive Naturbørnehaven i Hasle som puljeordning i samarbejde med Bornholms Regionskommune (BRK).
 2.       at hjælpe og støtte medarbejderne i at skabe en børnehave, som lægger hovedvægten på åbenhed, nærhed og naturen.
 3.       at give forældrene mest mulig indflydelse på deres barns hverdag.

 

§ 3

Børnehavens ledelse består af foreningens bestyrelse, som varetager den overordnede ledelse og en leder, som varetager den daglige ledelse og drift.

§ 4

Foreningens bestyrelse består af 5 eller 7 medlemmer:

 1.       Mindst 4 af bestyrelsens medlemmer skal vælges af og blandt børnehavens forældre.
 2.       Medarbejdere i børnehaven kan ikke sidde i bestyrelsen som forældrerepræsentanter.
 3.       Suppleanter kan udpeges af bestyrelsen.
 4.       Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3 (1) menige medlemmer.
 5.       Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder. Formanden indkalder når denne finder det nødvendigt, eller når et medlem forlanger det.
 6.       Dagsorden laves i fællesskab med lederen og opsættes i børnehaven en uge før mødet afholdes.
 7.       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
 8.       Beslutninger uden for dagsorden kan kun træffes, såfremt bestyrelsen er fuldtallig.
 9.       Børnehavens leder deltager fast i bestyrelsens møder. De øvrige medarbejdere er velkomne til at deltage. (Leder og øvrige ansatte har ikke stemmeret).
 10.    Bestyrelsens afgørelser træffes ved almineligt flertal. (Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende).
 11.    Formanden leder bestyrelsesmøderne og drager omsorg for, at vedtagne beslutninger gennemføres.
 12.    Der skrives referat fra bestyrelsesmøderne, som i kopi opsættes i børnehaven.
 13.    Efter aftale med formanden, kan andre forældre overvære bestyrelsesmøderne. (Dog ikke evt. personlige punkter).
 14.    Foreningens bestyrelse kan på foreningens vegne optage lån i danske pengeinstitutter på sådanne vilkår, som i hvert enkelt tilfælde aftales mellem bestyrelsen og det pågældende pengeinstitut. Generalforsamlingen kan meddele bestyrelsen bemyndigelse til at optage lån inden for en af generalforsamlingen fastsat maksimumsgrænse, således at bestyrelsen inden for denne grænse kan optage et eller flere lån.

 

 

§ 5

Bestyrelsens opgaver:
Bestyrelsen påser, at børnehavens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til børnehavens formål og de regler, der til enhver tid gælder for børnehavens ledelse og drift.

 1.       Indgåelse og ophævelser af aftaler, der ligger ud over børnehavens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.
 2.       Indgåelse og ophævelse af samarbejdsaftale mellem børnehaven og kommunalbestyrelsen kræver bestyrelsens tilslutning
 3.       Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører børnehavens kapital og tilskud fra kommunen, kræver tilslutning fra formand og næstformand.
 4.       Bestyrelsen kan fastlægge nærmere regler for børnehavens ledelse og drift mellem bestyrelsen og kommunalbestyrelsen. (Samarbejdsaftale)
 5.       Bestyrelsen udpeger en regnskabsførende (typisk lederen) til varetagelse af børnehavens økonomiske anliggender (kommunalt tilskud og forældrebetaling).
 6.       Bestyrelsens formand fungerer som kontaktperson mellem børnehaven og BRK.
 7.       Bestyrelsen har ansvaret for, at aftalen med regionsrådet i BRK overholdes.

 

§ 6

Personaleforhold:

 1.       Ansættelse og afskedigelse af børnehavens leder foretages af bestyrelsen
 2.       Ansættelse og afskedigelse af øvrigt personale foretages i samråd med lederen.

§ 7

Lederens opgave:

 1.       Lederen har ansvaret for den pædagogiske ledelse og den daglige ledelse og drift af børnehaven.
 2.       Lederen indkalder til 2 årlige forældremøder.
 3.       Lederen kan i samråd med de enkelte forældre tilbyde forældrekonsultation
 4.       Lederen fører i samarbejde med en anden ansat fremmødeprotokol dagligt.
 5.       Lederen fører kartotek, hvori relevante oplysninger såsom børnenes navn, alder, forældre, ind- og udskrivningsdato foreligger.
 6.       Lederen har ansvaret for at der dagligt føres dagbog, som forældrene er velkomne til at kigge i og gerne kommenterer.

§ 8

Eksklusion af medlemmer:

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når bestyrelsen skønner, at den pågældende person gennem sin adfærd eller ved tilkendegivelser af enhver art skader foreningen.

 

 

§ 9

Medlemmer:

 1.       Som medlem af foreningen kan enhver interesseret optages efter anmodning til bestyrelsen.
 2.       Forældre til børnehavens børn er ”fødte” medlemmer, men udtræder automatisk efter barnets ophør.
 3.       Medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser på foreningens vegne, og der hæftes kun med dennes midler.
 4.       Medlemmer har intet krav på foreningens formue, ligesom et medlem, der udtræder af foreningen, intet krav har på foreningens midler.

§ 10

Kontingent og øvrige midler:

 1.       Kontingent fastsættes af bestyrelsen efter forelæggelse på generalforsamlingen.
 2.       Beløbet er p.t. 150 kr. årligt og opkræves umiddelbart inden generalforsamling i og beløbet indgår i børnehavens drift.
 3.       Donationer: Foreningen modtager gerne donationer i form af engangsbetalinger. Disse giver ikke medlemskab af foreningen.

§ 11

Regnskab og revision:

 1.       Regnskabsåret for foreningen er 1. januar til 31. december.
 2.       Regnskaberne revideres af 2 revisorer valgt på generalforsamlingen.

§ 12

Generalforsamlingen:

 1.       Generalforsamlingen afholdes hvert år i april måned.
 2.       Bestyrelsen indkalder skriftligt hertil med mindst 14 dages varsel.
 3.       Dagsorden skal indeholde:
 •         Valg af dirigent
 •         Formandens beretning
 •         Børnehavens beretning
 •         Aflæggelse af regnskab
 •         Valg af bestyrelse
 •         Valg af 2 revisorer
 •         Fastlæggelse af kontingent
 •         Indkomne forslag
 •         Eventuelt

Bestyrelsens medlemmer vælges for et eller to år ad gangen, således at kontinuitet sikres.

 

 

§ 13

Ændring af vedtægter:

 1.       Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske ved 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen.

§ 14

Opløsning:

 1.       Til foreningens opløsning kræves der flertal på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
 2.       Ved foreningens opløsning tilfalder dens midler Bornholms Regionskommune.

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling
d. 16. april 2015

 

Dirigent

 

Bestyrelsen i Naturbørnehaven:

 

Formand          Næstformand

 

Sekretær          Kasserer


Naturbørnehaven | Fælledvej, 47c, Hasle - Danmark | Tlf.: 56964604 | natbh@tdcadsl.dk