Læreplaner for Naturbørnehaven (Revideret 2013)

 

Vores børnehave

Naturbørnehaven i Hasle er en lille institution, med plads til 20 børn i alderen 2 ¾ år - skolestart.

Børnehaven blev oprettet i år 2000, på baggrund af en forældregruppe der ønskede mere indflydelse, og et alternativ til byens anden børnehave. Børnehaven er en puljeordning, det vil sige, at vi er omfattet af de samme tilsynsregler og tilskudsregler som de kommunale børnehaver, men forvalter selv den økonomiske del. Børnehaven vælger hvert år en forældrebestyrelse, der sammen med lederen har ansvaret for driften.

Børnene er inddelt i to grupper, rød gruppe er de ældste børn, og grøn gruppe består af de yngste i børnehaven.

Hver ugedag har sit faste program, ligesom hver dag begynder med samling. Vores ugeskema er tilrettelagt, så at der stadig er plads til inddragelse af børnenes egne oplevelser, spontanitet og de mange udfordringer der kan være i hverdagen.

Hver gruppe har en fast turdag. Dette har vi valgt for at kunne give børnene nogle anderledes oplevelser og input samtidig med, at børnene hjemme i børnehaven har mere plads at boltre sig på.

Hver uge bliver der valgt ”ugens hjælpere”; det er to børn der sammen med personalet handler ind, ordner frugt til samlingerne og dækker bord. Ligeledes er det særligt disse to hjælpere der er med i madlavningen om fredagen, og ved samlingerne tæller de børn, ser på hvilken ugedag det er, og hvilket vejr vi har i dag.

 

Legeplads

Grunden som børnehaven ligger på, rummer lidt af hvert. Der er fliseareal, der indbyder til mange timers cykling, men også til at tegne på med kridt, alt fra autografer, vejskilte og selvportrætter pryder ofte området. En stor sandkasse opfordrer til kagebagning og hygge, en pilehytte til de stille stunder, eller en labyrint til fangeleg. Legehusene danner ofte rammen om rollelegene, mens gyngerne sætter fart i skørt og sang. Vores lille bålplads bliver som regel brugt om fredagen, hvor vi tilbereder vores varme frokost.

 

Nærmiljø

Nærmeste nabo er idrætsforeningens store boldbaner. Her løber vi op, når vi spiller fodbold, hockey eller leger med vores store faldskærm. Skoven ligger blot 2 min. gang fra børnehaven, og stranden 10 min gang. Ligeledes har vi heller ikke langt til torvet, biblioteket og hallen.

 

Pædagogisk profil

Omsorgen og relationerne mellem børnene og de voksne er et meget vigtigt element i Naturbørnehaven. Vi arbejder bevidst, med at skabe venskaber og gode relationer mellem børnene. Barnet anerkendes, for den person det er, og mødes med respekt og lydhørhed.

Vi giver børnene mange gode og sjove oplevelser i og med naturen.Hver dag året rundt er vi ude i naturen. Nogle aktiviteter knytter sig til årstiden f.eks. kælkning og badning, mens madlavning over bål forekommer året rundt. Vi gør meget for at opsøge gode steder, hvor der kan tumles og leges.Herudover kender vi en lang række steder, som har noget særligt. Det kan være stedet med de blå anemoner, stedet med brombær, kastanjer, mirabeller, godt klatretræ, god skrænt osv. Vi bruger naturen og det den gratis stiller til vores rådighed. Om foråret sår vi grøntsager i vores køkkenhave/højbede, og sidst på sommeren og efteråret nyder vi grøntsager og frugt. Vi gør meget ud af, at børnene skal opleve vejen ”fra jord til bord”, og selv være med i processen.

 

Tema 1

Læreplan

Alsidig personlig udvikling

Mål

 1.      Støttes i at få et nuanceret kendskab til sig selv og andre
 2.      at sikre, at børnene anerkendes og respekteres som de personer, de er, og at de oplever at høre til.
 3.      Oplever anerkendelse og respekt, og lærer at respektere og lytte til andre børn

Hvordan

 1.      Benytte materialet ”trin for trin” ved morgensamlingen. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring og udvikling samt anerkender og involverer sig i dets engagement.
 2.      Vi accepterer og respekterer hver enkelt som person. Vi støtter børnene i selv at løse konflikter og aflæse kammeraternes kropsprog.
 3.      Vi lægger vægt på, at hvert barn får oplevelsen af at være betydningsfuldt, når det møder i børnehaven, og når det vælger til og fra.

Evaluering

Personalet observerer og iagttager i hverdagen, og disse bliver taget op på det månedlige personalemøde ved gennemgang af børnene.

 

Tema 2

Læreplan

Sociale kompetencer

Mål

 1. Inviteres ind i sociale fællesskaber og bakkes op i at mestre konflikter.
 2. At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i et demokratisk fællesskab.
 3. At barnet tør sige til og fra og ytre sit ønske på tværs af alder og køn

Hvordan

 1.     Vi møder hvert enkelt med anerkendelse og respekt. Vi fokuserer på barnets styrker frem for svagheder.
 2.     At børnene kan fungere i en rundkreds både ved at udtrykke sig og give plads til andre, der udtrykker sig.
 3.     har venner og oplever sig selv i et fællesskab med krav, forpligtelser og fordele, hvor det giver udtryk for egen mening, gerne vil være med i beslutninger, men også accepterer et nej.

 

Evaluering

På personalemødet ligger det fast, at vi over

tid taler om hvert barn og derigennem er opmærksomme

på hvert barns trivsel og dets relationer både til de andre

børn, men også de voksne. Deri ligger også en tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis i forhold til det enkelte barn.

  

Tema 3

Læreplan

Sproglig udvikling

Mål

 1.     At give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem dagligdagens leg og aktiviteter.
 2.     At udfordre børnene til sproglig aktivitet, ved at udtrykke sig på mange måder.
 3.     At støtte og udvikle børns interesser og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal.

 

Hvordan

 1.      Personalet skal i hverdagen have fokus på sproglig udvikling, støtte op om barnets sprog, bruge gentagelser og hvor det er nødvendigt stå for samarbejdet med talepædagog.
 2.      Personalet skal med respekt for hvert enkelt barns udviklingstrin sørge for aktiviteter som højtlæsning, rim og remser, sang og sanglege.
 3.       Personalet skal være opmærksomt på børnenes egen interesse og nysgerrighed i forhold til f.eks. bogstaver og støtte dem i deres initiativ, således at læringen foregår gennem barnet selv og ikke ved indlæring.
 4.      Hver uge har vi ”Ugens sang og – rim”, som børnene gentager hele ugen, med rigtig rytme, udtale og forståelse for betydningen af ordene.

 

Evaluering

Vi vil hvert år benytte materialet ”alle med”, og også tage udgangspunkt i treårs screeningen udarbejdet at talepædagogen.

  

Tema 4

Læreplan

Kropogbevægelse

Mål

 1.      At børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres krop og oplever glæde ved at være i bevægelse.
 2.      At vi i børnehaven har fokus på at styrke børnene fysiske sundhed gennem opmærksomhed på bevægelse.
 3.      At vi i børnehaven har fokus på at styrke børnenes fysiske sundhed gennem ernæring og hygiejne.
 4.      At børnene med alle sanser oplever glæden ved at være i samspil med omgivelserne.

 

Hvordan

 1.      Vi tilbyder udeliv på legepladsen, der indeholder:
 •        pilehytte
 •        legehuse
 •        Cykelveje og cykler
 •        Sandkasse
 •        Gynger
 •        Hængekøjer
 •        klatretræer
 1.      Vi tilbyder ture ud af huset med meget varierende udflugtsmål. Har idrætsforeningens store fodboldbane som nabo, her spiller vi bl.a. fodbold, leger sanglege eller med faldskærm, spiller hockey osv.
 2.      Vi taler med børnene om kroppen og dens funktioner og snakker om kost uden at være fordømmende. Vi har faste regler for, at der skal vaskes hænder efter toiletbesøg, og før vi spiser.
 3.      Vi er opmærksomme på og støtter op om børnenes egne initiativer, eks. vandkamp og cykelture.

 

 Evaluering

Personalet planlægger månedligt vores ture ud af huset med hensyntagen til forskelligartede oplevelser, samt anden aktivitet i løbet af ugen.

  

Tema 5

Læreplan

Naturen og naturfænomener

Mål

 1.      At børnene udvikler respekt og forståelse for naturen og oplever glæde ved at være i den.
 2.      At børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som kilden til rum for leg, oplevelser, udforskning og viden.
 3.      At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med naturen, naturfænomener og miljø.

Hvordan

 1.      Vi tager på tur med fokus på naturoplevelser til skov, strand og klipper.
 2.      Vi viser børnene, at vi bruger naturen med omtanke. Vi knækker ikke grenene af træerne, men plukker gerne blomster som kommer op igen. Vi rydder op efter os når vi er i naturen. Børnene lærer noget om hvad naturen kan give os af råvarer bl.a. ved at vi sammen dyrker køkkenhaven – sår, vander, luger og høster. Og om efteråret plukker, smager og bruger bær og frugter.
 3.      Vi inddrager naturens materialer i leg og kreative aktiviteter. Vi snakker vejr og årstid ved morgensamlingen.

 

Evaluering

Vi evaluerer vores praksis 4 gange om året på personalemødet. Evalueringen falder i forbindelsen med skift mellem årstiderne.

 

Tema 6

Læreplan

Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål

 1.      Børnene skal lære, at man kan udtrykke sig med både

krop og sprog.

 1.       Børnene skal være rummelige og nysgerrige både overfor vores egen danske kultur og andre kulturer og traditioner.

 

Hvordan

 1.      Vi har ugens sang og rim under morgensamlingen, her synger vi gerne flere sange, og nogle gange med instrumenter. På legepladsen bliver der ofte leget sanglege. Børnene klæder sig ud, spiller teater og leger rollelege.
 2.      Vi laver sæson og højtids pyntning, vi bager, klipper og klistrer, laver dekorationer m.m. Vi ser teater, går på museum, tager på ture og går på biblioteket.

 

Evaluering

Bliver evalueret og planlagt på personalemøderne.

 

Tema 7

Læreplan

Børn med særlige behov

Mål

       1.  En rummelig pædagogik med udgangspunkt i hvert

            enkelte barn.

       2.  Indsigt og faglig viden om børn med særlige behov.

       3. Velfungerende samarbejde med andre faggrupper med

           relevant baggrund for det enkelte barn.

Hvordan

       1. Vi fokuserer på hvert enkelt barns ressourcer, frem for

           hvad barnet er mindre god til.

       2. Vi indkøber relevant faglitteratur, således at det er

            lettilgængeligt for alle medarbejdere.

           Vi deltager i relevante kurser, i det omfang kursusbudgettet

           tillader det.

    3. Vi fokuserer på, hvorledes de forskellige faglige

         indfaldsvinkler i fællesskab kan skabe optimale rammer

         for det enkelte barn.

Evaluering

Den nødvendige og relevante viden om børns særlige

behov ændrer til stadighed karakter alt efter

børnegruppens sammensætning. Ved hvert enkelt barn

aftaler vi, hvilken pædagog der er ansvarlig.

 

Dokumentation

Vi vil, på vores månedlige personalemøder planlægge og evaluere vores opsatte mål i læreplanen i forhold til de enkelte aktiviteter, der har præget dagligdagen. Derudover har vi vores dagbog, hvor vi dagligt beskriver dagens oplevelser og leg. Dagbogen ligger fremme, så forældrene daglig kan læse hvad der er foregået i børnehaven. På pulten er et stykke papir med læreplanens 6 temaer opsat, og disse er markeret med forskellig farve i dagbogen.

Ved personalemøderne bliver der planlagt en måned frem, og der bliver valgt et ”månedens tema”. Ved planlægningen af selve temaet sætter vi det ind i et skema der synliggør læreplanes opsatte mål, og hvilke læringsrum der vil komme i spil. Ved en sammenligning af disse skemaer vil det være tydeligt, hvor vi mangler, at sætte ind for at komme hele vejen rundt om de forskellige facetter i børnehaven hvor læring er i højsæde.

 

 

 

 

 

Naturbørnehaven | Fælledvej, 47c, Hasle - Danmark | Tlf.: 56964604 | natbh@tdcadsl.dk